» Ca Đoàn Philliphê Minh Mừng Bổn Mạng, ngày 08/07/2018