Suy Niệm Lời Chúa »

Những bài Suy Niệm này được cha Tuyên úy Cộng Đồng viết hàng tuần. Mục đích của những bài Suy Niệm này nhằm giúp tín hữu sống Lời Chúa cách tốt đẹp hơn trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.

Những Bài Viết Mới

  • * Ánh Sáng Thế Gian - - "Tuần trước, chúng ta nghe Chúa Giêsu Kitô đề cập đến nước hằng sống. Đề tài về nước nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Nước hằng sống chính là Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho những ai đến với Ngài..." Đọc thêm... »

  • * Vinh Quang Thiên Chúa - - "Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu cũng như các môn đệ của Ngài..." Đọc thêm... »

  • * Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A - - "Trước khi làm một việc gì quan trọng, chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ, tính toán nhằm đặt mục tiêu, chương trình hành động, để hy vọng đạt được kết quả mong muốn..." Đọc thêm... »

  • * Thờ Phượng Chúa Trên Hết Mọi Sự - - "Luật lệ của Cựu Ước được Chúa Giêsu chấp nhận, vì đó là phương tiện để dân Do Thái thực thi ý Chúa và tuân giữ giao ước của Ngài..." Đọc thêm... »

  • * Lý Tưởng Hòan Thiện - - "Chúa Giêsu đã loan báo rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn lề luật(Mt 5:17)..." Đọc thêm... »

  • * Tôn Vinh Thiên Chúa - - "Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô được thiết lập là để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô đã trao cho Giáo Hội mệnh lệnh đó qua các Tông Đồ..." Đọc thêm... »

  • * Theo Chúa - - "Tin Mừng Mt 4:12-23 cho chúng ta biết Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng sau khi Ngài nghe tin ông Gioan bị vua Hêrôđê bắt. Sự kiện này đánh dấu hai giai đoạn trong sứ vụ của Đấng Thiên Sai: chuẩn bị và thực hiện..." Đọc thêm... »

  • * Gương Sáng Mẹ Maria - - "Biến cố nhập thể của Ngôi Lời trong Chúa Giêsu Kitô là biến cố quan trọng trong công cuộc cứu chuộc loài người. Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1:14)..." Đọc thêm... »