Trang Nhà » Trung Tâm Đức Mẹ thuyền Nhân

Suy Niệm Lời Chúa

CHIỀU KÍCH CUỘC SỐNG

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A
"Chúng ta được dựng nên để sống với Chúa và với nhau. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn tách biệt với người khác, với xã hội. Người khác luôn hiện diện với chúng ta..."

SỨ VỤ HIỆP THÔNG

Lễ Chúa Ba Ngôi
"Chúng ta làm Dấu Thánh Giá mỗi khi dâng Thánh Lễ hay mỗi khi đọc kinh. Đó là dấu hiệu tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm quan trọng của đức tin..."

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
"Trong truyền thống của Giáo Hội, chúng ta thường nghe nói đến sự phân chia niệm vụ của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa..."

Sinh Hoạt Cộng Đồng