Phụng Vụ »

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật
9g00 sáng, 11g30 sáng và 5g00 chiều: Thánh Lễ

Thứ Ba đến thứ Sáu
7 gời tối: Thánh Lễ

Thứ Bảy
10 giờ sáng và 7 giờ tối: Thánh Lễ

Thứ Năm, Sáu, Bảy đầu tháng
7 giờ tối: Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa

BÍ TÍCH THÁNH TẨY
5 giờ chiều thứ Bảy của tuần thứ hai mỗi tháng

BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần, từ 6 giờ 20 đến 6 giờ 50 tối.
Có thể làm giờ hẹn với các cha.