Phụng Vụ »

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật
9g00 sáng, 11g30 sáng và 5g00 chiều: Thánh Lễ

Thứ Ba đến thứ Sáu
6 gời tối: Thánh Lễ

Thứ Bảy
10 giờ sáng và 6 giờ tối: Thánh Lễ

Thứ Năm, Sáu, Bảy đầu tháng
6 giờ tối: Thánh Lễ và Chầu Mình Thánh Chúa

BÍ TÍCH THÁNH TẨY
5 giờ chiều thứ Bảy của tuần thứ hai mỗi tháng

BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần,
Có thể làm giờ hẹn với các cha.