Ban Mục Vụ »
Hình Chủ Tịch Ban Mục Vụ
Chủ Tịch

Ông Phêrô
Nguyễn Quốc Hiệp


Hình Phó Nội Vụ
Phó Nội Vụ

Ông Augustinô
Nguyễn Hải Thiết

Hình Phụ Tá Nội Vụ
Phụ Tá Nội Vụ

Ông Phêrô
Nguyễn Quốc Tuấn

Hình Phó Ngoại Vụ
Phó Ngoại Vụ

Ông Anphôngsô
Nguyễn Quang Bình

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá Ngoại Vụ

Ông Giuse
Phạm Hoàng Anh Tuấn

Hình Tổng Thư Ký
Tổng Thư Ký

Bà Maria
Đinh Thị Liên

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá Tổng Thư Ký

Bà Maria
Nguyễn Thị Thanh Hồng

Hình Tổng Thủ Quỹ
Tổng Thủ Qũy

Ông Giuse
Cao Đức Hạnh

Hình Phụ Tá Thủ Quỹ
Phụ Tá Thủ Quỹ

Ông Giuse
Nguyễn Thái Lan