Ban Mục Vụ »
Hình Chủ Tịch Ban Mục Vụ
Chủ Tịch

Ông Anphôngsô
Nguyễn Quang Bình


Hình Phó Nội Vụ
Phó CT Nội Vụ

Ông Augustinô
Nguyễn Hải Thiết

Hình Phụ Tá Nội Vụ
Phụ Tá PCT Nội Vụ

Ông Giuse
Đào Quang Khải

Hình Phó Ngoại Vụ
Phó CT Ngoại Vụ

Ông Phaolô
Đinh Công Khiêm

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá PCT Ngoại Vụ

Ông Gioan Baotixita
Nguyễn Julian

Hình Tổng Thư Ký
Tổng Thư Ký

Bà Maria
Nguyễn Thị Thanh Hồng

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá Tổng Thư Ký

Bà Maria Benađeta
Đặng Thị Thu Vân


Hình Tổng Thủ Quỹ
Tổng Thủ Qũy

Ông Antôn
Lê Đình Doanh

Hình Phụ Tá Thủ Quỹ
Phụ Tá Tổng Thủ Quỹ

Ông Phêrô
Phạm Long Vân