Ban Mục Vụ »
Hình Chủ Tịch Ban Mục Vụ
Chủ Tịch

Ông Anphôngsô
Nguyễn Quang Bình


Hình Phó Nội Vụ
Phó Nội Vụ

Ông Đaminh
Võ Thy Xoan

Hình Phụ Tá Nội Vụ
Phụ Tá Nội Vụ

Ông Giuse
Phạm Văn Tuấn

Hình Phó Ngoại Vụ
Phó Ngoại Vụ

Ông Phaolô
Đinh Công Khiêm

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá Ngoại Vụ

Ông Giuse
Nguyễn Văn Quyền

Hình Tổng Thư Ký
Tổng Thư Ký

Bà Maria
Nguyễn Thị Thanh Hồng

Hình Phụ Tá Tổng Thư Ký
Phụ Tá Tổng Thư Ký

Bà Maria Benađeta
Đặng Thị Thu Vân


Hình Tổng Thủ Quỹ
Tổng Thủ Qũy

Bà Maria
Mai Nguyệt Ánh

Hình Phụ Tá Thủ Quỹ
Phụ Tá Thủ Quỹ

Ông Antôn
Lê Đình Doanh