Trong Nhà ngoài Ngõ »

Trong phần này bạn đọc có thể tìm thấy những bài viết của cha Tuyên úy Cộng Đồng. Những bài viết này nhằm hướng dẫn tín hữu trong những sinh hoạt chung cũng trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Hy vọng sau khi đọc những bài viết này theo thứ tự của chúng, bạn đọc sẽ thấy được những sinh hoạt rất đa dạng của Cộng Đồng. Nếu đọc những bài này chung với những bài trong phần Lá Thư Mục Vụ bạn đọc sẽ hiểu được những sinh hoạt của Cộng Đồng cách rõ ràng hơn.