Bản Tin »

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc có một bản TIN. Bản TIN được phát hành vào mỗi cuối tuần và được phân phát cho tín hữu trong các Thánh Lễ Chúa nhật. Bản TIN là phương tiện thông tin chính thức của Cộng Đồng. Đọc trong bản TIN bạn đọc có thể tìm thấy những phần sau đây:

1. Phần Lời Chúa: Gồm hai bài đọc, bài Phúc âm và bài thánh vịnh của Thánh Lễ Chúa nhật. Vì Lời Chúa có thể được tìm thấy trên nhiều trang điện toán khác nên chúng tôi không phổ biến Lời Chúa ở đây.

2. Suy Niệm Lời Chúa: Những bài Suy Niệm này được cha Tuyên úy Cộng Đồng viết hàng tuần. Mục đích của những bài Suy Niệm này nhằm giúp tín hữu sống Lời Chúa cách tốt đẹp hơn trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc.

3. Trong Nhà Ngoài Ngõ: Trong phần này bạn đọc có thể tìm thấy những bài viết của hai cha Tuyên úy Cộng Đồng. Những bài viết này nhằm hướng dẫn tín hữu trong những sinh hoạt chung cũng trong môi trường cụ thể của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Hy vọng sau khi đọc những bài viết này theo thứ tự của chúng, bạn đọc sẽ thấy được những sinh hoạt rất đa dạng của Cộng Đồng. Nếu đọc những bài này chung với những bài trong phần Lá Thư Mục Vụ bạn đọc sẽ hiểu được những sinh hoạt của Cộng Đồng cách rõ ràng hơn.

4. Phần Tin Sinh Hoạt: Gồm những tin tức liên quan đến sinh hoạt Cộng Đồng. Trong phần này chúng tôi sẽ cho phổ biến tin tức sinh hoạt Cộng Đồng chủ yếu là qua hình ảnh.