» Cộng Đồng Công Giáo VN Nam Úc Cảm Tạ Cựu Ban Mục Vụ, Ngày 30/09/2018