» Nhóm CSMV Raphael Mừng Bổn Mạng, ngày 29/09/2018