» Đại Hội Thường Niên 2018 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam -Nam Úc, ngày 09/09/2018