» Giới Trẻ Và Ơn Gọi - Who Is Jesus?, ngày 18/08/2018