» Chúc Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM Mừng Bổn Mạng, ngày 12/08/2018