» Họ Đạo Mông Triệu Mừng Bổn Mạng, ngày 12/08/2018