» Cộng Đồng Chúc Mừng Sơ Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, Sinh Nhật 70 Tuổi, ngày 08/07/2018