» Kính Thánh Phaolô, Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm , ngày 07/01/2018