» Phong Trào Cursillô Mừng Bổn Mạng, ngày 01/07/2018