» Ca Đoàn Việt Linh Mừng Bổn Mạng, ngày 20/05/2018