» Mừng Kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo Nam úc, ngày 05/05/18