» Chúc Mừng 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, ngày 08/04/18