» Nhóm Lòng Thương Xót Mừng Bổn Mạng, ngày 08/04/18