Ban Tuyên Úy » Phụ Tá Mục Vụ 1 » Phụ Tá Mục Vụ 2

Nữ Tu Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP

Nữ Tu Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP
Nữ tu Nguyễn Thị Mạnh Đễ là tu sĩ Dòng Đa Minh. Sơ vượt biên đến Úc năm 1982.

Từ ngày đến Úc, Sơ đã hết lòng phục vụ đồng bào trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Nam Úc cho đến hôm nay. Có thể nói là đã có đến hai thế hệ những người trẻ Việt Nam thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Nam Úc được Sơ lo lắng về mặt đức tin. Sơ thường xuyên thăm viếng và gần gũi với mọi người già, trẻ trong Cộng Đồng.

Đến nay Sơ vẫn hăng say trong việc truyền bá đức tin Công Giáo. Sơ luôn bận rộn với những lớp giáo lý dành cho thiếu nhi và tân tòng. Bên cạnh đó, Sơ cũng còn chuyên lo nghi thức cho các đôi bạn chuẩn bị làm đám cưới.

Thời giờ rảnh rỗi Sơ dùng vào việc may sửa đồ phụng tự và nghiên cứu thêm về giáo lý Công Giáo.