Này Là Con Yêu Dấu

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Mátthêu 3:13-17

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan để khởi đầu cho sứ vụ rao giảng của Ngài.  Tin Mừng Mátthêu 3:13-17 cho biết, khi Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa tại sông Giođan xong, thì trời mở ra, Thần Khí Chúa đáp xuống trên Ngài trong hình chim bồ câu và có tiếng phán từ trong đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3:17).

Việc Thần Khi Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu là một nghi thức tấn phong.
Trong Cựu Ước, các tiên tri, tư tế, và vua chúa đều được xức dầu tấn phong để đón nhận chức vụ và trách nhiệm của mình. Tại sông Giođan, Chúa Giêsu cũng được xức dầu bằng Thần Khí hay là Thánh Thần. Ngài được Thiên Chúa Cha tấn phong không phải chỉ để nhận lấy một chức vụ, nhưng là cả ba chức vụ: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Ba chức vụ này được Ngài thực hiện trong suốt cuộc đời. Như ngôn sứ, Ngài được sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Như tư tế, Ngài dâng lời cầu nguyện và dâng cuộc đời lên Thiên Chúa Cha, và cuối cùng Ngài dâng hiến mạng sống trên thập giá làm của lễ hy sinh để cứu chuộc loài người theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Là vua, Ngài chăm sóc đời sống dân chúng như một mục tử chăm sóc đoàn chiên. Khi phục sinh từ cõi chết Ngài trở thành vua cả trời đất và sẽ trở lại trong vinh quang trong ngày tận thế để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thiên Chúa Cha xác nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Ngài.

Chúa Giêsu được gọi là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha vì nhiều lý do. Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời nhập thể, nên Ngài cùng bản thể với Thiên Chúa Cha và ngang bằng với Thiên Chúa Cha. Vì cùng bản thể và liên kết mật thiết, nên Chúa Giêsu là Con yêu dấu. Ai cũng yêu dấu những gì thuộc về mình. Thiên Chúa Cha yêu dấu những gì thuộc về Ngài. Ngài yêu dấu Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu thuộc về Thiên Chúa Cha cách mật thiết tuyệt đối.

Chúa Giêsu được gọi là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, vì Ngài vâng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha để tự hạ làm người. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài luôn yêu thương mọi người, cho dù là người tội lỗi. Vì loài người giới hạn không thể lên cùng Chúa được, nên Thiên Chúa phải đến với loài người để cứu chuộc loài người. Con đường cứu chuộc là nhập thể vào thế giới loài người, để họ có cơ hội đến với Chúa cách cụ thể hơn. Ngôi Lời  đã vâng theo ý muốn này và đã làm người trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu được gọi là Con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, vì Ngài vâng theo thánh ý Chúa Cha và đã nhập hàng với người tội lỗi. Tuy không có tội, Ngài muốn liên đới với người tội lỗi và gánh tội cho họ. Từ đó Chúa Giêsu Kitô nêu gương khiêm nhường và liên đới cho người ta noi theo.

Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan là để làm trọn đức công chính, nghĩa là vâng theo ý Thiên Chúa Cha. Về phần ông Gioan, ông biết Chúa cao trọng hơn ông, và ông không đáng xách dép cho Ngài. Bởi đó, ông không muốn cử hành phép rửa cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vì Chúa Giêsu đã quyết ý, nên Gioan làm phép rửa. Điều này cũng là câu trả lời cho các môn đệ của Gioan khi họ thắc mắc làm sao Chúa Giêsu cao trọng hơn Gioan mà lại phải chịu phép rửa của Gioan. Tin Mừng Mátthêu cho họ thấy rằng Chúa Giêsu vẫn cao trọng, nhưng Ngài chịu phép rửa vì muốn tự hạ để chia sẻ thân phận với người tội lỗi mà thôi. Sự tự hạ này cũng như phép rửa của Gioan không làm mất vị trí cao trọng đó.

Phép rửa của Gioan không có giá trị Bí Tích, nghĩa là không phải phương tiện Chúa dùng để ban ơn sủng. Chỉ có Bí Tích Rửa Tội và các Bí Tích sau này do Chúa Giêsu thiết lập mới mang lại hiệu quả là ban ơn sủng. Phép rửa của Gioan chỉ là một dấu hiệu bề ngoài để chỉ việc sám hối bên trong tâm hồn mà thôi.

Khi suy nghĩ về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta cũng nhớ lại phép Rửa Tội của mình. Qua phép Rửa Tội, chúng ta cũng được trở nên con cái yêu dấu của Chúa nhờ liên kết với Chúa Giêsu.Chúng đã được kêu gọi để sống theo đường lối thánh thiện, xứng với địa vị con cái Chúa. Trong bài đọc haithánh Phêrô nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được người tiếp nhận.” (Cv 10:34-35). Như thế, không phải chỉ trở nên con cái Chúa qua Bí Tích Rửa Tội là đủ, nhưng còn phải sống theo ý Chúa, ăn ngay ở lành mới được Chúa hài lòng, mới được trở nên con yêu dấu Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng từng nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21)

Trong khung cảnh của đoạn Tin Mừng thánh Mátthêu 3:13-17, chúng ta noi gương Chúa Giêsu về hai điểm. Chúng ta xin cho mình được khiêm nhường. Qua khiêm nhường chúng ta mới vâng theo ý Chúa. Có khi chúng ta phạm tội vì bị cám dỗ. Nhưng cũng có nhiều lần chúng ta ngụy biện cho hành động sai trái của mình, vì chúng ta cố chấp và không khiêm nhường chấp nhận ý Chúa. Chúng ta không muốn nghe lời những người khôn ngoan, vì chúng ta thiếu khiêm nhường. Khiêm nhường sẽ giúp chúng ta khôn ngoan, nhân hậu và trưởng thành trong đức tin và cuộc sống.

Chúa Giêsu đã đứng chung với những người tội lỗi để chia sẻ thân phận làm người. Chúng ta cũng xin cho mình được có tâm tình liên đới như thế để trải rộng tình yêu đến với tha nhân. Nhờ đó, chúng ta dễ cảm thông với người khác, từ trong gia đình ra tới xã hội.

Hôm nay chúng ta xin Chúa cho mình biết sống xứng đáng địa vị con cái Chúa để được trở nên con yêu dấu của Ngài, nhờ đó chúng ta sẽ được cùng Ngài hưởng vinh phúc Nước Trời.