Tảng Đá Hội Thánh

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về đức tin trổi vượt của Thánh Phê-rô. Chính trên nền tảng đức tin này Đức Giêsu đã chọn xây dựng Hội Thánh Người. Đoạn Tin Mừng cho ta nhiều điểm để suy nghĩ, học hỏi.

Thứ nhất, đức tin của “người ta”. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” “Người ta” là những người không thuộc về nhóm môn đệ, họ là những người của đám đông. Những người này chỉ có thể so sánh Đức Giêsu với những khuôn mặt quen thuộc theo lối hiểu truyền thống của họ. Sự thật Đức Giêsu không phải là một trong những người họ nghĩ. Để có thể nhận ra Đức Giêsu là ai đòi hỏi một nhận thức mới trổi vượt của đức tin.

Thứ hai, đức tin của các môn đệ. Khi Đức Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Lời tuyên xưng của Phê-rô cho ta thấy một nhận thức mới trổi vượt của đức tin về con người thật của Đức Giêsu. Đức tin này vượt trên sự hiểu biết truyền thống của người Do-thái về Đấng Thiên Sai, là người thuộc dòng dõi Đa-vít sẽ khôi phục lại vương quốc Do-thái. Truyền thống này được diễn tả qua Bài đọc một. Các môn đệ có được đức tin trổi vượt, mà những người khác không thể có được, nhờ sống gần “Con Thiên Chúa hằng sống”. Hay ta cũng có thể hiểu, các môn đệ có được đức tin trổi vượt nhờ sống gần Thiên Chúa. Theo Phúc Âm Gioan, Đức Giêsu đã nhiều lần dạy: “Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10:30 ; 12:45 ; 14:9-11).

Thứ ba, Đức Giêsu đặt Phê-rô làm Tảng Đá Hội Thánh. Sau khi Phê-rô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu đã nói với Phê-rô rằng ông thật là người có phúc vì được chính Chúa Cha mặc khải cho biết điều này. Tiếp đó, Đức Giêsu khẳng định Phê-rô là Tảng Đá, trên tảng đá này Người sẽ xây dựng Hội Thánh. Đức Giêsu quyết định xây dựng Hội Thánh trên Tảng Đá Phê-rô không phải vì tính can đảm hay lòng trung thành của ông. Bằng chứng là tính can đảm của Phê-rô đã nhiều lần bị thử thách. Và trong lúc Đức Giêsu chịu sự thương khó, lòng trung thành của Phê-rô cũng bị lung lay. Nhưng Đức Giêsu chọn xây dựng Hội Thánh trên Tảng Đá Phê-rô vì nhận thức mới trổi vượt của đức tin.

Thứ Tư, Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô. Khi nói đến trao chìa khóa cho một người, ta có hai hình ảnh. Chìa khóa là biểu hiệu của uy quyền. Chìa khóa là để khóa hay mở, cho phép hay không cho phép ra vào. Chìa khóa cũng còn là dấu chỉ của sự phục vụ và trách nhiệm. Vì chìa khóa là để khóa hay mở, để bảo vệ, gìn giữ và để mời vào hay ra. Như thế, Đức Giêsu trao chìa khóa cho Phê-rô là trao cho ông uy quyền và trách nhiệm phục vụ.

Ta thường hiểu Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô là trao cho ông quyền khóa hay mở cổng Nước Trời. Thực tế không hoàn toàn như thế. Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô là trao ban cho ông sự thông hiểu, quyền giảng dạy, giải thích lề luật và cắt nghĩa Thánh ý Chúa qua những dấu chỉ của thời đại. Dựa trên ánh sáng đức tin trổi vượt do chính Chúa Cha mặc khải cho Phê-rô mà Đức Giêsu trao cho ông quyền này. Phê-rô có quyền tháo cởi hay ràng buộc nhờ quyền năng giảng dạy và giải thích lề luật.

Ta có thể hiểu việc Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phê-rô là trao cho ông sự thông hiểu và quyền giảng dạy qua những câu sau đây. Qua những câu này, Đức Giêsu khiển trách những kinh sư và những nhà thông luật là những người đã dùng sự hiểu biết và quyền giảng dạy của họ mà khóa cửa Nước Trời. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” (Mt 23:13). “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lk11:52).

Đức Giêsu là Thầy của những người có trách nhiệm giảng dạy và giải thích lề luật. Cộng đồng các môn đệ là Hội Thánh tiên khởi nơi trần gian. Trước khi về trời, Đức Giêsu củng cố và trao quyền giảng dạy cho Hội Thánh. Trước tiên, ta có thể hiểu Đức Giêsu trao quyền giảng dạy cho Thánh Phê-rô và các đấng kế vị để phục vụ. Ta cũng có thể hiểu Đức Giêsu trao quyền này cho Cộng đồng các môn đệ cũng là để phục vụ. Như thế, Hội Thánh chính là hình ảnh Nước Trời tại thế với quyền năng giảng dạy và giải thích Thánh ý Chúa, phục vụ muôn dân nước, qua mọi thế hệ.

Lạy Chúa, xin ban cho đức tin con một nhận thức mới. Xin cho con luôn biết đón nghe Thánh ý Chúa qua những giáo huấn của Hội Thánh. Xin cho con luôn biết dùng lời nói và việc làm để dẫn đưa mọi người về với Chúa.