Cần Thợ Gặt

Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về.” Đó là lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Đó cũng là lời hiệu triệu ta trong thời buổi hôm nay. Giáo Hội luôn cần người dấn thân phục vụ cách đặc biệt trong chức vụ linh mục để mở rộng Nước Chúa và rao truyền lời Chúa cho thế giới.

Mặc dầu Chúa có thể làm hết mọi chuyện, nhưng Chúa không muốn theo đường lối đó. Chúa muốn con người cùng trách nhiệm với Ngài trong chương trình cứu chuộc trần gian. Vì thế, chính Chúa Giêsu đã tuyển chọn, huấn luyện và sai các môn đệ tiếp tục công việc truyền giáo của mình cho đến tận thế. Bao lâu còn người trên thế giới thì bấy lâu vẫn cần các sứ giả rao giảng Tin Mừng.

Thời của các vị Tông Đồ đã qua đi. Tiếp nối công việc làm thợ gặt là các thế hệ tín hữu lần lượt rao giảng tin Mừng và đem nhiều người đến với Chúa. Nay ta đang ở vào lúc khẩn thiết cần có nhiều thợ gặt để hoạt động trong đồng lúa thế giới của Chúa. Thế giới là cánh đồng lớn và Giáo Hội là một phần của cánh đồng này. Trong Giáo Hội hay ngoài Giáo Hội luôn có nhu cầu cần đến linh mục. Vì thế lời kêu gọi của Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh luôn là tiếng vang cấp bách thôi thúc tín hữu hành động để có thêm người trong việc phục vụ Tin Mừng.

Lắng nghe lời nhắn nhủ của Chúa, ta hãy nhiệt tâm cổ võ cho ơn kêu gọi linh mục. Việc cổ võ này được thực hiện bằng nhiều cách thế. Trước hết, ta hãy năng cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ta cầu nguyện cho những người trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra ơn gọi của mình để nhờ đó họ có thể dấn thân vào đời sống linh mục cho công cuộc phục vụ Chúa. Không phải chỉ làm chừng đó là đủ. Ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang phục vụ Chúa trên khắp thế giới. Các ngài đang dấn thân vào các xứ đạo, các công tác giáo dục, các việc truyền bá đức tin, từ thành thị đến thôn quê. Ta cũng hãy cầu nguyện cho các linh mục đương nhiệm trong Cộng Đồng của mình để các ngài kiên gan bền chí và khôn ngoan trong sứ mạng mà Chúa trao phó qua thẩm quyền của Giáo Hội.

Thứ hai, ta cần trân trọng các vị linh mục mình đang có. Trong lúc Giáo Hội đang thiếu linh mục, chỗ nào có hai linh mục phục vụ thì quả là một ơn phúc. Có những chỗ không có linh mục. Có nơi, hai giáo xứ phải nhập lại thành một dưới sự dìu dắt của một linh mục mà thôi. Cộng Đồng có hai linh mục chăm sóc là một điều quí hoá. Đó là một điều hiển nhiên và khách quan, không phải là phô trương.

Ta có linh mục sẵn sàng. Khi gặp chuyện khó khăn trong gia đình hay đời sống riêng tư, ta muốn có người để trình bày, để xin ý kiến, để được thông cảm trong vòng kín đáo, vì ta không muốn vạch áo cho người xem lưng, thì lúc ấy linh mục là kẻ ta có thể chạy đến. Ta không phải mất tiền. Vì dấn thân cho Chúa theo lý tưởng phục vụ, linh mục làm hết khả năng để lo cho đoàn chiên của mình. Do đó, điều mình đang có thì hãy trân trọng và có thái độ cảm tạ Chúa.

Thứ ba, ta cần hợp tác với linh mục đương nhiệm để xây dựng Cộng Đồng của mình. Đây là vấn đề công bình. Ta không thể mong cho có một tập thể tốt đẹp phát triển mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho linh mục lẻ loi phấn đấu để đem lại lợi ích cho mình, con cái mình và Cộng Đồng của mình. Ta phải hợp tác vì đó cũng là chứng minh cụ thể là ta yêu mến Cộng Đồng và muốn xây dựng Cộng Đồng. Đây cũng là bác ái. Bác ái là yêu thương. Yêu thương là giúp đỡ tha nhân khi họ có nhu cầu. Linh mục cần ta giúp đỡ để thực hiện các công việc mục vụ mang lại lợi ích chung.

Khi suy gẫm về lời Chúa nhắn nhủ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.”, ta cần cầu nguyện cho ơn gọi, cho các linh mục đang phục vụ, ta trân trọng các linh mục đang phục vụ ta, ta hợp tác với các ngài để mưu cầu lợi ích chung cho Cộng Đồng. Tất cả những điều này tạo nên một sứ điệp hữu hiệu và một bằng chứng cụ thể cho việc hỗ trợ ơn gọi. Đây cũng là sự kiện nói lên rằng ta thực sự lắng nghe và thực hành lời Chúa. Cầu xin Chúa thôi thúc tâm hồn giới trẻ để họ nghe được tiếng Chúa đang kêu gọi họ làm thợ gặt cho đồng lúa của Ngài.