» Prayer To Our Lady Of The Boat People - Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân
Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân image

Our Lady of the Boat People, You are our Bright Star on the sea of life. Show us your mercy and be our companion in faith.

Teach us to follow your example, so that we may listen to the word of God, treasure it in our hearts, and act upon it in our lives.

Teach us to give thanks to God when we are happy and turn to Him when we are sad, so that we may receive his aid.

When we fall down and lose our way, extend your hand to support us and lead us back to God.

Help us to repent of our sins, so that we may receive God’s forgiveness, be reconciled with Him, and be given a new life in Him.

Our Lady of the Boat People, protect us.
Our Lady of the Boat People, intercede for us before God.
Our Lady of the Boat People, be with us always. Amen.


Composed by Mgr Minh-Tam Nguyen
Approved by Most Rev Philip Wilson DD JCL, Archbishop of Adelaide

Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, Mẹ là Ngôi Sao Sáng của chúng con trên biển đời. Xin Mẹ đoái thương đến chúng con, và đồng hành với chúng con trong đức tin.

Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết suy niệm lời Chúa, và biết thực hành lời Chúa.

Xin Mẹ dạy chúng con biết cảm tạ Chúa khi vui, và hướng về Chúa khi buồn, để được Ngài ban ơn trợ giúp.

Khi chúng con sa ngã lạc đường, xin Mẹ đưa tay nâng đỡ, và dẫn dắt chúng con trở về với Chúa.

Xin Mẹ giúp chúng con biết sám hối tội lỗi, để được ơn tha thứ của Chúa, được làm hòa cùng Chúa, và được sống lại trong ơn nghĩa của Ngài.

Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin che chở chúng con.
Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin ở với chúng con luôn mãi. Amen.


Do Đức Ông Nguyễn Minh-Tâm biên soạn và được Đức Tổng Giám Mục Adealide, Philip Wilson DD JCL phê chuẩn