Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua