Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua

Nghi Thức Thứ Năm Tuần Thánh

Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh

Nghi Thức Thứ Bẩy Tuần Thánh


Khách Đến Thăm