Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Nghi Thức Rước Lễ Lần Đầu, ngày 05/11/2017.

Khách Đến Thăm