Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Mừng Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Viết Huy, ngày 10/12/2017.

Khách Đến Thăm