Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, ngày 24/12/2017.

Khách Đến Thăm