Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Lễ Giỗ Cố Hồng Y Phanxicô Savie Nguyễn Văn Thuận, ngày 16/09/2017.

Khách Đến Thăm