Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Khánh Thành Nhà Nazarét, ngày 14/01/2017

Khách Đến Thăm