Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Ngày Huấn Nhiệm Hội Đồng Mục Vụ, ngày 15/07/2017

Khách Đến Thăm