Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Tiệc Gây Qũy, Góp Một Bàn Tay, ngày 11/06/2017.

Khách Đến Thăm