Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Tam Nhật Canh Thức Và Rước Kiệu Mừng Kính 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima.

Khách Đến Thăm