Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Đại Hội Thường Niên 2017 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam -Nam Úc, ngày 24/09/2017.

Khách Đến Thăm