Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ Đắc Lộ, ngày 02/12/2017.

Khách Đến Thăm