Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Rước Kiệu Chúa Kitô Vua, ngày 26/11/2017.

Khách Đến Thăm