Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Dòng Ba Đaminh mừng Bổn Mạng, ngày 06/08/2017.

Khách Đến Thăm