Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Mừng Kính Lễ Thánh Gia Thất, Bổn Mạng C/T TTHNGD-NU, ngày 31/12/2017.

Khách Đến Thăm