Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Bổn Mạng Ca Đoàn Việt Linh, ngày 04/06/2017

Khách Đến Thăm