Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Ca Đoàn Philliphê Minh Mừng Bổn Mạng, ngày 09/07/2017

Khách Đến Thăm