Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Ca Đoàn Phaolô Lộc Mừng Bổn Mạng, ngày 12/02/2017

IMG_1037.jpg

IMG_1039.jpg

IMG_1040.jpg

IMG_1041.jpg

IMG_1042.jpg

IMG_1043.jpg

IMG_1044.jpg

IMG_1048.jpg

IMG_1050.jpg

IMG_1051.jpg

IMG_1053.jpg

IMG_1056.jpg

IMG_1060.jpg

IMG_1064.jpg

IMG_1069.jpg

IMG_1071.jpg

IMG_1073.jpg

IMG_1074.jpg

IMG_1079.jpg

IMG_1080.jpg