Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Ca Đoàn Phaolô Lộc Mừng Bổn Mạng, ngày 12/02/2017

Khách Đến Thăm