Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 » Cộng Đồng Chúc Mừng Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm, ngày 02/07/2017.

Khách Đến Thăm