Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » Lễ Bế Mạc, Trường Việt Ngữ Đắc Lộ, ngày 03/12/2016

IMG_7826.jpg

IMG_7828.jpg

IMG_7830.jpg

IMG_7831.jpg

IMG_7834.jpg

IMG_7837.jpg

IMG_7839.jpg

IMG_7843.jpg

IMG_7853.jpg

IMG_7859.jpg

IMG_7866.jpg

IMG_7869.jpg

IMG_7872.jpg

IMG_7875.jpg

IMG_7882.jpg

IMG_7883.jpg

IMG_7884.jpg

IMG_7888.jpg

IMG_7889.jpg

IMG_7894.jpg

IMG_7904.jpg

IMG_7906.jpg

IMG_7908.jpg

IMG_7913.jpg

IMG_7915.jpg

IMG_7918.jpg

IMG_7921.jpg