Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Long Hải, ngày 21/02/2016.

IMG_2618.jpg

IMG_2621.jpg

IMG_2622.jpg

IMG_2624.jpg

IMG_2626.jpg

IMG_2627.jpg

IMG_2630.jpg

IMG_2632.jpg

IMG_2633.jpg

IMG_2636.jpg

IMG_2640.jpg

IMG_2641.jpg

IMG_2643.jpg

IMG_2645.jpg

IMG_2647.jpg

IMG_2648.jpg

IMG_2649.jpg

IMG_2650.jpg

IMG_2652.jpg

IMG_2653.jpg

IMG_2654.jpg

IMG_2655.jpg

IMG_2656.jpg

IMG_2658.jpg

IMG_2659.jpg

IMG_2660.jpg

IMG_2662.jpg

IMG_2663.jpg

IMG_2664.jpg

IMG_2665.jpg

IMG_2668.jpg
Khách Đến Thăm