Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » CĐCGVN_NU Kính Dâng Thánh Lễ Mừng Thánh Phaolô, Bổn Mạng Họ Đạo Phaolô, ngày 24/01/2016.

IMG_1754.jpg

IMG_1756.jpg

IMG_1758.jpg

IMG_1761.jpg

IMG_1762.jpg

IMG_1763.jpg

IMG_1772.jpg

IMG_1774.jpg

IMG_1776.jpg

IMG_1777.jpg

IMG_1779.jpg

IMG_1783.jpg

IMG_1784.jpg

IMG_1787.jpg

IMG_1788.jpg