Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » CĐCGVN-NU Tham Dự Nghi Thức Thêm Sức, ngày 12/11/2016

IMG_7135.jpg

IMG_7143.jpg

IMG_7153.jpg

IMG_7154.jpg

IMG_7156.jpg

IMG_7157.jpg

IMG_7160.jpg

IMG_7162.jpg

IMG_7164.jpg

IMG_7166.jpg

IMG_7167.jpg

IMG_7170.jpg

IMG_7172.jpg

IMG_7174.jpg

IMG_7176.jpg

IMG_7177.jpg

IMG_7183.jpg

IMG_7184.jpg

IMG_7185.jpg

IMG_7186.jpg

IMG_7187.jpg

IMG_7188.jpg

IMG_7189.jpg

IMG_7190.jpg

IMG_7191.jpg

IMG_7194.jpg

IMG_7196.jpg

IMG_7197.jpg

IMG_7200.jpg

IMG_7202.jpg

IMG_7205.jpg

IMG_7207.jpg

IMG_7208.jpg

IMG_7209.jpg

IMG_7210.jpg

IMG_7213.jpg

IMG_7215.jpg

IMG_7217.jpg

IMG_7219.jpg

IMG_7220.jpg

IMG_7223.jpg

IMG_7226.jpg

IMG_7227.jpg
Khách Đến Thăm