Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » CĐCGVN-NU Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục, Cha Giuse Phạm Minh Ước, SJ

DSC_0501.jpg

DSC_0502.jpg

DSC_0503.jpg

DSC_0504.jpg

DSC_0505.jpg

DSC_0506.jpg

DSC_0507.jpg

DSC_0508.jpg

DSC_0509.jpg
Khách Đến Thăm