Học Đạo »

KINH TIN KÍNH – phần 6

Phần 6 – Đức Chúa Thánh Thần: Đấng Ban Sự Sống Thần Linh.

Linh mục tiến sĩ Denis Edwards, CTC

http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2012/10/Logo_NamDucTin.jpg

“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.”

 

--------------------------------------

 

Tại Công Đồng Nicea Chúa Thánh Thần ít được lưu ý.

Kinh Tin Kính của công đồng Nicea (325) chỉ nói đơn giản là “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.” Nhưng trong suốt năm mươi năm sau đó đã có những người đặt câu hỏi về thiên tính trọn vẹn của Chúa Thánh Thần.  Do đó Công Đồng Constantinople (381) đã khẳng định về thiên tính trọn vẹn và bình đẳng của Chúa Thánh Thần. Công Đồng đã tuyên bố rằng Chúa Thánh Thần là “Chúa.” Đây là cách Thánh Kinh nói về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa đơn giản là Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa thật.

Công Đồng cũng đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là Đấng “ban sự sống.” Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống thần linh, sự sống của ân sủng, sự sống đời đời. Chính nhờ thông qua ân sủng của Chúa Thánh Thần hiện diện bên trong mà chúng ta được thông phần vào cuộc sống của Thiên Chúa và chúng ta có thể gọi “Thiên Chúa là Abba! Lạy Cha!” (Roma 8:15). Nhưng Chúa Thánh Thần cũng còn là Đấng ban sự sống theo cách khác. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sáng Tạo trong sự xuất hiện của toàn thể vũ trụ và tất cả các sinh vật trên địa cầu chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống trong đời sống Giáo Hội – chẳng hạn Ngài dẫn đưa Giáo Hội vào cuộc canh tân của Công Đồng Vatican thứ hai. Chúa Thánh Thần liên tục dẫn đưa chúng ta trong cuộc hành trình riêng từng người để đi vào đổi mới.

Công Đồng nói về Đức Chúa Thánh Thần "bởi Đức Chúa Cha mà ra." Công Đồng không đưa thêm đoạn nhỏ kế tiếp "và Đức Chúa Con" vào.  Cụm từ "và bởi Đức Chúa Con," phản ánh thần học của thánh Agustinô, đã dần dần được sử dụng trong Giáo Hội Tây Phương. Các nhà thờ Đông Phương đã không làm điều này, nhưng vẫn giữ lại Kinh Tin Kính nguyên thủy (Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ). Giáo hội Chính Thống Giáo cảm thấy rằng Giáo Hội Tây Phương đã hành xử không đúng cách trong việc thay đổi Kinh Tin Kính chung. Điều này vẫn còn là một nguyên nhân gây căng thẳng giữa Đông và Tây, mặc dù đã có nhiều nỗ lực do hai bên thực hiện để làm giảm bớt căng thẳng. Điều quan trọng là chúng ta khẳng định niềm tin chung của mình vào thiên tính trọn vẹn và bình đẳng của Chúa Thánh Thần, Đấng Ban Sự Sống; Ngài phải được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

(Linh mục Denis Edwards là phó giáo sư thần học phân loại tại đại học Flinders và trường cao đẳng Thần Học Công Giáo tại Nam Úc)

 

Part 6 - The Holy Spirit, the Divine Life-Giver

Rev Dr Denis Edwards, CTC

‘I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets.’

--------------------------------------

At the Council of Nicaea there was little attention given to the Holy Spirit.

The Creed of Nicaea (325) said simply “I believe in the Holy Spirit.” But during the next fifty years some people raised question about the full divinity of the Holy Spirit. So the Council of Constantinople (381) affirmed the full and equal divinity of the Spirit. It said that the Holy Spirit is “the Lord.” This is the way God is spoken of in the Bible. It means simply that the Holy Spirit is true

God.

The Council affirmed that the Spirit is the “giver of life.” The Holy Spirit is the giver of divine life, the life of grace, eternal life. It is through the grace of the indwelling Spirit that we are taken into the life of God and address “God as Abba! Father!” (Rom 8:15). But the Spirit is also the giver of life in another way. The Holy Spirit is the Creator Spirit at work in the emergence of our whole universe and all the creatures of our planet. The Spirit is the life-giver in the life of the church – drawing the church, for example, into the renewal of the Second Vatican Council. The Holy Spirit constantly draws us in our own journeys into the new.

The Council spoke of the Spirit “who proceeds from the Father.” It did not add the next bit “and the Son.” The phrase “and from the Son,” which reflects the theology of Saint Augustine, came gradually to be used in the Western Church. The Eastern churches did not do this, but retained the original Creed. The Orthodox felt that the Western Church acted improperly in changing the common Creed. This is still a cause of tension between East and West, although much work has been done by both sides to alleviate it. It is important that we affirm our common faith in the full and equal divinity of the Holy Spirit, the Life-Giver, who is to be worshipped and glorified equally with the Father and the Son.

 (Fr Denis Edwards is an Associate Professor in Systematic Theology at Flinders University and Catholic Theological College of SA.)