Học Đạo »

Cầu Nguyện Qua Kinh Tin Kính

Phần 5 – Thăng Thiên: lịch sử con người đi vào ngã rẽ.

Lm James McEvoy, CTC

“Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kể sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng”

http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2012/10/Logo_NamDucTin.jpg

Người Kitô hữu tin rằng, qua sự lên trời của Chúa Kitô, lịch sử nhân loại đi vào ngã rẽ cuối cùng.

Phần này của Kinh Tin Kính chuyển tải một sự thật sâu xa về cuộc đời Chúa Giêsu: Đấng từ Thiên Chúa mà đến thế gian đã trở về với Thiên Chúa. Qua sự lên trời, Chúa Giêsu – Ngôi Lời của Thiên Chúa đã nhập thể, đã chịu khổ hình, và đã được Chúa Cha cho trỗi dậy - sống đời đời bên Đức Chúa Cha.

Hơn nữa, nơi đây kinh Tin Kính còn chuyển tải thêm một sự thật sâu xa về thế giới và loài người chúng ta. Qua sự lên trời, cái phần của thế giới này đã làm thành nhân tính của Chúa Giêsu cũng được đưa vào vinh quang với Ngài. Cái phần thuộc về cả thế giới vật chất lẫn lịch sử nhân loại cũng được sống muôn đời trong Thiên Chúa. Thần học gia dòng Tên người Đức Karl Rahner diễn tả tầm quan trọng của sự lên trời cho loài người chúng ta bằng những lời này: qua sự lên trời, Thiên Chúa "lưu giữ muôn đời trong chính Ngài những kết quả của lịch sử sáng tạo như là bản chất của Thiên Chúa và Ngài cho phép các thụ tạo được tham dự vào cuộc sống của chính Ngài cho đến muôn đời." Cuộc sống con người có được phẩm giá như vậy là nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa.

Nhờ sự sống lại và lên trời của Chúa Kitô mà cuộc sống con người được biến hóa. Sự lên trời của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được như vậy, biến cố này còn làm hơn thế nữa. Xuyên qua sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thần Khí của Thiên Chúa được đổ tràn trên toàn thế giới và ban tặng cho mỗi người chúng ta. Sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu thay đổi cuộc sống của chúng ta từ bên trong: chúng ta được đưa vào tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. Mặc dù chúng ta phải gánh chịu đau khổ đủ điều, nhưng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, như thánh Phaolô đã viết trong thư gởi tín hữu Roma.

Những hàng kết luận của kinh Tin Kính dạy chúng ta rằng bởi vì sự duy nhất của Ngài với Thiên Chúa, nên vào thời sau hết, Chúa Giêsu sẽ lại đến phán xét những sự thuộc về Thiên Chúa.

Vài lời về tác giả: Lm James McEvoy là giảng sư thần học tại Catholic Theological College (Học Viện Thần Học Công Giáo) và Đại Học  Flinders. Ngài là Chủ Tịch của Hiệp Hội Thần

Học Công Giáo Úc Châu.

Part 5: The Ascension: human history takes a turn

Rev Dr James McEvoy, CTC

He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.”

Christians believe that in Christ’s ascension human history takes a final turn.

This section of the Creed conveys a deep truth about Jesus’ life: that the one who came from God into this world has returned to be at home with God. Through his ascension, Jesus Christ the Word of God who became human, who was crucified and raised up by the Father - lives eternally with the Father.

Yet here the Creed also conveys a deep truth about our world and our humanity. In the ascension, the piece of this world that was Jesus’ humanity is taken into glory with him. That piece of both the material world and human history lives eternally in God. German Jesuit theologian Karl Rahner expresses the significance of the ascension for our humanity in these words: in the ascension, God “holds eternally within himself the results of creation’s history as his own reality, and lets it participate in his own life for all eternity.” Human life has such dignity because of the love of God.

Because of Christ’s resurrection and ascension, then, human life is transformed. Jesus’ ascension shows us what we will become one day, and it does far more than that. Through the resurrection of Jesus, the Spirit of God is poured out over the whole world and offered to each one of us. Jesus’ resurrection and ascension change our lives from within: we are drawn into the eternal love of God through the Holy Spirit. Even though we suffer in all sorts of ways, nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord, as St Paul puts it in his letter to the Romans.

The concluding lines of this section of the Creed teach us that because of his oneness with God, at the end of time Jesus will judge those things that are of God.

Author description: Fr James McEvoy is a senior lecturer in theology at Catholic Theological College and Flinders University. He is President of the Australian Catholic Theological Association.